Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

ĐIỂM LƯU RƯƠNG

16/01/2021

Bổn Trang xin giới thiệu điểm lưu rương của một số bản đồ thường xuyên sử dụng trong game. Các bạn cùng nắm thông tin để tiện việc bôn tẩu nhé!

Điểm lưu rương là gì? Tức là khi luyện công ở bản đồ nào thì nên lưu rương ở thành thị tương ứng để khi Thổ Địa Phù về sẽ không bị mất tổ đội, và khi đến Xa Phu sẽ được đưa quay trở lại vị trí đã phù

CẤP ĐỘ BẢN ĐỒ ĐIỂM LƯU RƯƠNG
2x Kiếm Các Tây Nam  Thành Đô
La Tiêu sơn  Đại Lý
Kiếm Các Trung Nguyên  Dương Châu
Vũ Lăng sơn  Phượng Tường
Kiếm Các Tây Bắc  Phượng Tường
Tần Lăng  Phượng Tường
3x Bạch Vân động  Thành Đô
Vũ Di sơn  Đại Lý
thổ phỉ động  Đại Lý
Thục Cương sơn  Dương Châu
Phục Ngưu sơn Đông  Dương Châu
Tuyết Báo động tầng 1  Dương Châu
Yến tử động  Phượng Tường
Tần Lăng  Phượng Tường
Miêu Lĩnh  Phượng Tường
Kim Quang động  Phượng Tường
Dược Vương động tầng 1  Biện Kinh
Khoái Hoạt Lâm  Biện Kinh
4x Thần Tiên động  Thành Đô
Thanh Thành sơn  Thành Đô
Điểm Thương động tầng 1  Đại Lý
Long Cung động  Đại Lý
Điểm Thương động tầng 2  Đại Lý
Điểm Thương động tầng 3  Đại Lý
Điểm Thương sơn  Đại Lý
Phục Ngưu sơn Tây  Dương Châu
Mật thất Thiếu Lâm  Dương Châu
Mê cung Kê Quán động  Dương Châu
Hoàng Hà Nguyên Đầu  Dương Châu
Tỏa Vân động  Phượng Tường
Kinh Hoàng động  Phượng Tường
Kiến Tính Phong sơn động  Biện Kinh
5x Hưởng Thủy động  Thành Đô
Địa đạo hậu viện Tín Tướng tự  Thành Đô
Nghiệt Long động  Đại Lý
Ngọc Hoa động  Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 1  Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 2  Đại Lý
ác Bá địa đạo  Đại Lý
Thiên Tâm động  Dương Châu
Tường Vân động tầng 1   Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 1  Tương Dương
Băng Huyệt động  Biện Kinh
Thiết tháp tầng 1   Biện Kinh
Thiết tháp tầng 2   Biện Kinh
Thiết tháp tầng 3  Biện Kinh
Đáy Động Đình hồ tầng 1  Nam Nhạc Trấn
Sơn động Ngự Hoa viên  Lâm An
6x Dương Giác động  Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 3  Đại Lý
108 La Hán Trận  Dương Châu
Mật đạo Nha môn Tương Dương  Tương Dương
Tường Vân động tầng 2  Tương Dương
Tường Vân động tầng 3  Tương Dương
Tường Vân động tầng 4  Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 2  Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 3  Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 4  Tương Dương
Thanh Loa đảo  Nam Nhạc Trấn
Hoành sơn phái  Nam Nhạc Trấn
7x Trường Giang Nguyên Đầu  Thành Đô
Long Nhãn động  Đại Lý
Linh Cốc động  Dương Châu
Lão Hổ động  Dương Châu
Lâm Du Quan  Dương Châu
Lâm Du Quan 1 Thành Đô
Tường Vân động tầng 5  Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 5  Tương Dương
Đại Tù động  Phượng Tường
Tần Lăng tầng 2  Phượng Tường
Sơn Bảo động  Phượng Tường
Dược Vương động tầng 2  Biện Kinh
Thanh Loa đảo sơn động  Nam Nhạc Trấn
Đào Hoa Nguyên  Nam Nhạc Trấn
8x Phù Dung động  Thành Đô
Nhạn Thạch động  Thành Đô
Lưỡng Thủy động  Đại Lý
Thanh Khê động  Đại Lý
Vô danh động  Đại Lý
Dương Trung động  Dương Châu
Cổ Dương động  Dương Châu
Chân núi Trường Bạch  Tương Dương
Vũ Lăng động  Tương Dương
Băng Hà động  Phượng Tường
Tần Lăng tầng 3  Phượng Tường
Phi Thiên động  Biện Kinh
Dược Vương động tầng 3  Biện Kinh
Sa mạc địa biểu  Lâm An
9x Tiến Cúc động  Dương Châu
Cán Viên động  Dương Châu
Khoả Lang động  Phượng Tường
Trường Bạch sơn Nam   Phượng Tường
Trường Bạch sơn Bắc  Biện Kinh
Dược Vương động tầng 4  Biện Kinh
Hắc Sa Động Lâm An
Sa Mạc 1  Lâm An
Sa Mạc 2  Lâm An
Sa Mạc 3 Lâm An

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :