NHIỆM VỤ MÔN PHÁI 90

18/06/2020

  • Đẳng cấp yêu cầu: 90 trở lên
  • Danh vọng: 240 trở lên
  • Nhân vật cần về Chưởng Môn, xin vào phải rồi thực hiện Trùng Phản Sư Môn thì mới có thể nhận nhiệm vụ (Xuất sư ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ thì không thể làm nhiệm vụ)
  • Đã hoàn thành nhiệm vụ ký danh đệ tử của môn phái (Xem hướng dẫn)
  • Phần thưởng: kỹ năng cấp 90 của môn phái + 30 điểm danh vọng
  • Lưu ý: Bất kỳ môn phái nào cũng có thể làm nhiệm vụ cấp 90 của 9 môn phái còn lại nhưng chỉ nhận được danh vọng mà không nhận được kỹ năng.

 BÀI LIÊN QUAN :