TỔNG HỢP BẢO RƯƠNG MẢNH HOÀNG KIM

16/11/2022

TỔNG HỢP BẢO RƯƠNG MẢNH HOÀNG KIM

  • S1 - TRƯỜNG SƠN
  • S3 - KIM SƠN
  • S4 - CHÂU GIANG

 


 

MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN:

BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM
TIỀM LONG BÍ BẢO
CHÍ TÔN BÍ BẢO
Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh Nhận ngẫu nhiên 1 mảnh
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp Tứ Không Hộ pháp Yêu đái Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp Tứ Không Tử Kim Cà Sa Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Phục Ma Tử Kim Côn Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu Minh ảo U Độc ám Y
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Địa Phách Khấu Tâm trạc Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp U Lung Thanh Ngô Triền yêu Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
U Lung Kim Xà Phát đái Vô Gian Phất Vân Ti đái Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu Vô Ma Ma Ni Quán Bích Hải Hồng Lăng Ba
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
Cập Phong Tam Thanh Phù Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái  
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào  
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù   
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội    

 

LOẠI BẢO RƯƠNG BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM - MÔN PHÁI
TIỀM LONG BÍ BẢO - MÔN PHÁI
CÁCH SỬ DỤNG Nhấn chuột phải để sử dụng Nhấn chuột phải để sử dụng
NHẬN ĐƯỢC Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh
THIẾU LÂM Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
Phục Ma Tử Kim Côn Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
Mộng Long Huyền Ti Phát đái Tứ Không Tử Kim Cà Sa
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài  
THIÊN VƯƠNG Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa  
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn  
ĐƯỜNG MÔN Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Địa Phách Khấu Tâm trạc
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc  
NGŨ ĐỘC Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
U Lung Kim Xà Phát đái U Lung Thanh Ngô Triền yêu
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù  Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
NGA MY Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu Vô Gian Phất Vân Ti đái
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Vô Ma Ma Ni Quán
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
THÚY YÊN Tê Hoàng Phụng Nghi đao Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
CÁI BANG Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
THIÊN NHẪN Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Ma Hoàng Kim Giáp Khôi Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
VÕ ĐANG Cập Phong Tam Thanh Phù Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
CÔN LÔN Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Vụ ảo Ki Bán phù chú  Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán

 


 

MÁY CHỦ KIM SƠN:

BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM
TIỀM LONG BÍ BẢO
Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
Phục Ma Tử Kim Côn Tứ Không Tử Kim Cà Sa
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Vô Gian Phất Vân Ti đái
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
Vô Ma Ma Ni quán Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y Minh ảo U Độc ám Y
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Địa Phách Khấu Tâm trạc
U Lung Thanh Ngô Triền yêu Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù  Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y  
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển  
Địch Khái Lục Ngọc Trượng  
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa  
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái  
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên  
Cập Phong Tam Thanh Phù   
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm  
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù   
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán  
Vụ ảo Ki Bán phù chú   

 


 

MÁY CHỦ CHÂU GIANG:

BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM
TIỀM LONG BÍ BẢO
Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
Phục Ma Tử Kim Côn Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Vô Gian Phất Vân Ti đái
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Địa Phách Khấu Tâm trạc
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
U Lung Thanh Ngô Triền yêu Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù  Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa  
Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp  
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán  
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên  
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa  
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y  
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển  
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái  
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên  
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa  
Cập Phong Tam Thanh Phù   
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm  
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù   
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán  
Vụ ảo Ki Bán phù chú   

 

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :